Кралев нападна Веселин Топалов в отворено писмо

снимка: БГНЕС

Екс спортният министър Красен Кралев отвърна на фондация "Веселин Топалов" във връзка с подадения в Прокуратурата сигнал срещу него за нанесени щети на държавата в размер на 13 млн. лева във връзка със „сагата” ЦСКА:

ОТГОВОР

на Г-н Красен Кралев /бивш Министър на младежта и спорта/ на Сигнал от 18.04.2017 г., изнесен от  Фондация „Веселин Топалов“ относно извършени незаконосъобразни действия

С настоящия изразявам категоричното си несъгласие  със съдържащите се в Сигнал от 18.04.2017 г. твърдения относно извършени от мен незаконосъобразни действия, в качеството ми на Министър на младежта и спорта чрез пристъпване към прекратяване на договори за предоставяне право на ползване на ПФК „ЦСКА“ АД.

Безспорно, със заповеди от 14.07.2016 г.  Министерство на младежта и спорта /ММС/ е прекратило сключените с  ПФК „ЦСКА“ АД договори за ползване на спортен комплекс „Българска армия“ и тренировъчна футболна база „Панчарево“.

Прекратяването е обосновано с изпълнение на законови изисквания съгласно Правилника за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта, както и защита интересите на Държавата и ММС.

Категорично отхвърляме твърдението, че:

- прекратяването е неоснователно - прекратяването се явява „съществена причина за лишаването на кредиторите на „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД от възможността да получат справедливо удовлетворяване чрез изпълнението на оздравителна програма, в сравнение с това, което биха получили при осребряване на активите от масата на несъстоятелността на дружеството.“

Неизпълнението на оздравителна програма на ПФК „ЦСКА“ АД няма нищо общо с действието на двата договора за право на ползване.

В хода на производството по несъстоятелност са представени два оздравителни плана от 24.06.2016 г. и 27.06.2016 г.., внесени от синдика на дружеството и от самото неплатежоспособно дружество. И двата плана са страдали от множество съществени недостатъци /едно от които е предварително писмено съгласие на министъра на финансите за предвиденото намаляване, отсрочване и разсрочване на публичните вземания съгласно чл. 189, ал. 1 от ДОПК/, които по смисъла на Търговския закон са възпрепятствали тяхното разглеждане от съда и евентуално приемане от кредиторите на дружеството. В тази връзка, СГС е дал изрични указания с разпореждания от 04.07.2016 г. и 05.07.2016 г. до синдика и ПФК „ЦСКА“ АД за отстраняване на нередовностите с предупреждение, че в противен случай оздравителните планове няма да бъдат допуснати до разглеждане от събранието на кредиторите. В предоставения срок, сочените от съда пороци не са отстранени, което е дало основание на СГС с определения да разпореди, че не допуска до разглеждане двата оздравителни плана.

Горните факти ясно доказват, че неприемането и неприлагането на оздравителна програма на   ПФК „ЦСКА“ АД е свързано с други причини, които са били налице преди прекратяване на двата договора, и нямат нищо общо с действията, предприети от ММС.

Каквито и сериозни намерения да е имало да се финансира изпълнението на оздравителен план на ПФК „ЦСКА“ АД, каквито и гаранции да са били предвидени в оздравителния план за погасяване на 100% от вземанията на държавата /както твърди автора на сигнала/, то същите  нямаше да могат да бъдат изпълнени, защото СГС не е допуснал въобще до разглеждане цитираните оздравителни програми.

На второ място, прекратяването на договори е извършено с оглед спазване на законовите изисквания на чл. 73, ал. 4, т. 1 от ППЗФВС. Заиграването на г-н Топалов с тълкуване на смисъла на правната норма не променя факта, че същата установява, че не може да бъде наемател на имот публична държавна собственост юридическо лице, което е в производство за обявяване в несъстоятелност.

Не случайно законодателя е вменил тази забрана за да бъдат защитени интересите на Държавата. Предприетите от мен действия са били обосновани именно със следване на тази цел.

При изследване на действията ми в този контекст, г-н Топалов следваше да вземе предвид и допълнителни факти, свързани с правата на ММС като кредитор на ПФК „ЦСКА“ АД. ММС е предявило вземания към неплатежоспособното дружество в хода на производството по несъстоятелност в размер на 929 109, 14 лв., които вземания са изцяло свързани с неплатени  задължения на ПФК „ЦСКА“ АД за данък сгради и такси смет, конкретно за имотите, предмет на двата договора за ползване и произтичащи от двата договора. Синдикът на дружеството не е приел предявените вземания, а СГС е потвърдил неговото решение с аргументите, че ММС може да търси тези вземания като обезщетение по договорите едва след като същите се развалят, т.е. наличието на действащите договори прегражда защитата на ММС като кредитор.

Горното обосновава, че ММС е следвало да пристъпи към упражняване на правата  и задълженията си по ЗФВС и договорите за право на ползване , защото е нямало друг начин да защити правата си като кредитор, да защити обществения интерес от опазване и поддръжка на обекта – публична държавна собственост.

Не на последно място, искам да обърна внимание на подателя на сигнала, че незаконосъобразност на действията на ММС и в частност на министър Кралев в този казус безсъмнено няма и това ще бъде доказано от органите на Прокуратурата, но г-н Топалов може да упражни своята гражданска съвест като извърши контрол на действията на органите и лицата в Българската федерация по шах. През 2016 г. въз основа на Доклад на Инспектората по чл. 64 а/ЗФВС и АДФИ със Заповед на министър Кралев е спряно финансирането на федерацията поради установено нецелесъобразно разходване на представените й финансови средства.

Нарушения, които са установени по предвидения законов ред, а не твърдяни с манипулирана и необективна информация, изнесена по медиите.