Министър Нейков назначи извънпланова проверка на БФ Кънки

галерия:

снимка: Булфото

Със заповед №РД-09-452 от 01.12.2010 г. министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков назначи извънпланова проверка на инспектората на МФВС за дейността на Българска федерация по кънки. Тя ще обхване документите за организационното състояние на централата, както и целесъобразното и законосъобразно разходване на финансовите средства, предоставени от ДАМС/МФВС за периода 01.01.2009 г. до 30.09.2010 г.

 

На база заповедта на министъра до БФ Кънки е изпратено писмо да предостави всички нормативни документи, протоколи от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет, списък с членовете на спортнта организация и документите им за членство в нея, държавния и международния спортен календар и протоколите от проведените състезания, договорите и анексите с ДАМС/МФВС за финансово подпомагане на спортната дейност, годишния финансов отчет за 2009 г., тримесечните счетоводни отчети за целево разходване на средствата за 2009 и 2010 г., всички счетоводни (първични, вторични и регистри) и банкови документи на БФК, касовите книги в лева и валута за периода на проверката, утвърдената от председателя счетоводна политика, индивидуален сметкоплан и правилник за документооборота на федерацията, опис на извършената инвентаризация, сключени трудови и граждански договори.

 

Инспекторатът на МФВС ще бъде подпомогнат при извършване на проверката от дирекциите Административно и правно обслужване, Спорт за високи постижения и Финансово управление.

 

Предстои да бъде назначена и проверка в Българската федерация по бокс.