Прекратика поръчката за ремонт на Зимния дворец

С Протокол на съвета на директорите на „Академика 2011“ от 01.09.2014 г. и решение на изпълнителния директор на дружеството Борис Тодоров от същата дата, е прекратена обществената поръчка с предмет „Избор на изпълнител на Инженеринг/проектиране, СМР и авторски надзор/ за модернизация, ремонт и реконструкция на Зимен дворец на спорта, гр. София.“

Мотивите за прекратяване са свързани с липсата на направени предварителни проучвания, събрани статистически данни и липса на идентифицирани пазарни аналози, които да бъдат сравнени и да се формира обоснована прогнозна стойност на поръчката.

В резултат на липсата на горепосочената информация, определената в условията на поръчката прогнозна стойност се явява немотивирана и непрозрачна.

На този етап на процедурата няма правна възможност да бъдат направени необходимите анализи и да бъдe коригирана прогнозната стойност на проекта, тъй като това би довело до промяна на съществено условие по процедурата.

В тази връзка, според чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, при констатирани съществени нарушения при откриване и провеждане на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена тя, е на лице основание за прекратяване на поръчката.

В допълнение към горното е налице и основание за прекратяване на процедурата по чл. 39, ал. 1, т.5 , тъй като възложителят не разполага с необходимия финансов ресурс за изпълнение на поръчката. С ПМС No 41/27.02.2014г. са предоставени 35 милиона лева, а съобразно обявената прогнозна стойност и подадените оферти ще са необходими близо 50 млн. лв. с ДДС.