Нови промени в закона за спорта

снимка: БТА

Парламентът гласува промени в Закона за физическото възпитание и спорта, внесени от Министерският съвет, с които се предлага да се оптимизират и прецизират действащите разпоредби, регламентиращи издаването на лицензии на спортните федерации и националните спортни организации; дейността в спортните училища; консолидиране на разпоредби, свързани с финансиране от страна на държавата и общините на спортни организации.

Премахва се възможността в национални спортни организации да членуват спортни клубове (остават само федерации), тъй като клубовете са членове на съответната федерация, която от своя страна е член на националната спортна организация, координираща дейността в определена предметна област.

Предвиден е по-благоприятен режим за спортните организации при изискванията за подновяване и при отнемане на спортната лицензия - наличието на просрочени задължения към държавата и/или общините в бъдеще няма да бъде пречка за подновяване, съответно отнемане, на спортната лицензия, при условие че е допуснато тяхното разсрочване или отсрочване.

В проектозакона са предвидени норми, чрез които да се подпомага реализирането на дейности, свързани с адаптираната двигателна активност и адаптирания спорт за децата със специални образователни потребности.

Прецизиран е редът при финансовото подпомагане от страна на държавата. Депутатите отхвърлиха законопроект на социалиста Милко Багдасаров, с който той предлага в ученическите спортни игри да участват и деца, картотекирани в спортни клубове.