Тръст "Синя България" зове: Да измъкнем Левски от тресавището

снимка: БГНЕС

"Да измъкнем Левски от тресавището!", призоваха от Тръст "Синя България". Ръководството на сдружението на феновете предостави важна информация на привържениците на "сините" преди Общото събрание на акционерите на клуба, което ще се проведе в петък от 10 часа в НДК.

Ето го изявлението на Тръста:

Скъпи съмишленици,

във връзка с предстоящото Общо събрание на акционерите на ПФК „Левски“ АД, Управителния съвет на СНЦ Тръст „Синя България“ се обръща към Вас с настоящия призив за следното:

Призоваваме всички левскари, които взеха участие в кампанията „Левски е твой“ и придобиха акции от капитала на дружеството, както и всички други миноритарни акционери, да присъстват лично или чрез надлежно упълномощен представител на Общото събрание на акционерите на ПФК „Левски“ АД. То ще се проведе на 03.02.2017 г., от 10 часa, в град София, Зала 6 на Националния дворец на културата (НДК).

Участието Ви на Общото събрание на акционерите е Ваше право и привилегия и не може да бъде ограничавано или поставяно под условие от никого, и най-малко от притежателите на мажоритарен пакет от акции в капитала на дружеството, и членовете на неговите ръководни органи, в лицето на неговия Управителен съвет и Надзорен съвет.

Качеството Ви на акционери и правомощията Ви като такива са гарантирани от разпоредбите на Търговския закон и Устава на ПФК „Левски“ АД, и упражняването на тези правомощия в пълен обем, е не само Ваше гарантирано от закона право, но и отговорност към бъдещето на любимия отбор.

Общото събрание на акционерите е форумът, на който най-дребният акционер има същите права и задължения, както и мажоритарният собственик. Като се изключи отчитането на гласовете при решаване на въпросите, включени в Дневния ред на събранието, възможностите за дейно участие в работата на Общото събрание на всеки акционер не се различават по обем и значимост. Търговският закон и Устава на дружеството гарантират на всеки присъстващ акционер правото да се изказва, да задава въпроси, да прави бележки и оценки, да изразява становища, да изисква обяснения и да изразява мнението си по всякакъв друг законен начин по всички въпроси, които Общото събрание ще разисква.

На този форум, лицата заемащи ръководни длъжности в клуба, волю или неволю, са длъжни да отговорят на всеки Ваш въпрос, да се вслушат във всяко Ваше изказване и да дадат обяснение на всяко Ваше запитване, касаещо дневния ред, без да разполагат с комфорта на „ВИП“-зоните, „затъмнените стъкла“ на лимузините или ограничения достъп на офисите и канцелариите си.

На този форум имаме възможност да оберем плодовете на усилията и лишенията, които претърпяхме през 2015 година по време на кампанията „Левски е твой“. Имаме право да получим удовлетворение за това, че отделяхме стотинки от залъка на семействата си и се лишавахме на драго сърце от всеки спестен лев, за да помогнем на любимия Левски и да му дадем шанс и бъдеще, на което да се наслаждаваме заедно.

Скъпи приятели,

акциите от капитала на любимия отбор не са само скъпа реликва в рамка. Акциите са инструмент, с който имаме възможност да влияем върху бъдещето на Левски. Колкото повече от нас посетят Общото събрание на акционерите, толкова по-значимо ще е това влияние. „Синята общност“ отдавна е доказала, че когато е единна и мобилизирана, пределите пред нейните възможности не съществуват.

Време е да си припомним този факт и да „запретнем ръкави“, защото както е известно - „неволята няма да дойде“ и ние сме тези, които трябва да напрегнем мишци, за да измъкнем любимия отбор от тресавището, в което се намира.

За да участвате в работата на Общото събрание, трябва да се явите на адреса посочен в обявата за неговото провеждане, не по-късно от 10 часа на 03.02.2017 година, като задължително носите със себе си документ за самоличност /лична карта/, а за онези, които ще присъстват в качеството си на упълномощени представители – изрично пълномощно, в което упълномощител и упълномощен да са индивидуализирани с три имена, адрес , ЕГН и определението „собственик на …… броя акции от капитала на дружеството“, като в пълномощното следва изрично да е посочено правомощието „ДА МЕ ПРЕДСТАВЛЯВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПФК ЛЕВСКИ АД, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.02.2017 ГОДИНА ОТ… ЧАСА И ДА ГЛАСУВА ОТ МОЕ ИМЕ ПО ВЪПРОСИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪБРАНИЕТО, КАКТО НАМЕРИ ЗА ДОБРЕ“.

Препоръчително е да носите копие от временните удостоверения за притежавани акции от капитала на дружеството, с оглед по-лесното Ви откриване в списъците с акционерите и регистрацията Ви от съответните длъжностни лица.

При провеждане на събранието имате следните права:

1. Да се запознаете с всички материали, касаещи дневния ред, които ръководството на дружеството е длъжно да Ви предоставя при поискване, както и да държи на разположение за преглед и бележки по всяко време преди провеждане на събранието.

2. Да се изказвате по всички въпроси включени в дневния ред;

3. Да искате обяснения и справки по всеки от въпросите включени в дневния ред, както и по отношение на писмените материали касаещи въпросите включени в дневния ред;

4. Да гласувате по въпросите от дневния ред;

5. Да изисквате проверка на кворума по всяко време от Председателя на събранието;

6. Да изисквате проверка на данни и материали, да изисквате допълнения и представянето на материали;

7. Да прегледате Протокола преди неговото подписване и да искате нанасянето на поправки в него при наличието на несъответствия и празноти;

УС на „Тръст Синя България“ Ви уведомява, че ще Ви предостави пълна логистична или друга подкрепа при възникнали неясноти или трудности при упражняване на правата Ви на акционери, или констатиране на нарушения на тези права от страна на когото и да било. Само Левски!