Спортните училища ще създават олимпийски надежди

снимка: SPORTA.BG

Държавните спортни училища са центрове за подготовка на резерв на спорта за високи постижения, в които се създават и развиват олимпийски звена от ученици с изявен спортен талант. Това решиха народните представители, приемайки на второ четене промени в Закона за физическото възпитание и спорта, внесени от Министерският съвет.

Приети бяха изменения, свързани с регламента за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в общините. Общините ще могат да подпомагат спортни организации, спортни училища и туристически дружества, чиито седалища и дейност са на територията на общината.

Те ще могат да подпомагат юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, които организират и насърчават децата и младежта да се занимават с физически упражнения, спорт, спортни игри и туризъм сред природата.

Общински средства няма да могат да се ползват и няма да се подпомагат от общините спортни организации, които не са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Условията и редът за финансово подпомагане на изграждането, реконструкцията и модернизацията на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм - държавна и общинска собственост, както и материално-техническата база, ползвана от държавните спортни училища, се определят с наредба на министъра на младежта и спорта, решиха депутатите.

Държавата ще може да подпомага юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, които организират и насърчават децата и младежта да се занимават с физически упражнения, спорт, спортни игри и туризъм сред природата.

Не могат да ползват държавни средства и субсидии и да се подпомагат от държавата спортни организации, които не са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, решиха депутатите.