СКАНДАЛ! Веско Топалов даде Красен Кралев на прокурор заради ЦСКА

снимка: БГНЕС

Скандалите в родния спорт нямат край. Избухна нова вихрушка от проблеми между спортисти и управници.

Фондация „Веселин Топалов” подаде сигнал в прокуратурата срещу бившия министър на младежта и спорта Красен Кралев за нанесени щети на държавата в размер на 13 млн. лева във връзка със „сагата” ЦСКА. Писмото е подписано лично от световния шампион по шахмат.

„Призовавам Прокуратурата да разгледа предоставените от фондацията материали и в случай, че се докаже, че законите са нарушени, да потърси наказателна отговорност от виновниците. Смятам, че е време да се сложи край на своеволията, които пречат на развитието на българския спорт.

Подобни действия, извършвани от хора с министерски ранг, хвърлят тежка сянка върху българската институция, която би трябвало да формира политики в областта на спорта, а не да възпрепятства развитието му.

Фондация „Веселин Топалов” ще продължи и занапред да защитава интересите на българския спорт, като сигнализира на висок глас за различни закононарушения”, заяви световният шампион по шахмат Веселин Топалов.

В сигнала на фондацията са описани действия на Кралев, с които е възпрепятствал държавата в лицето на НАП да събере дългове в особено голям размер от близо 13 млн. лева от ПФК ЦСКА АД. На 14 юли 2016 г. тогавашният министър прекратява едностранно договор за наем за предоставяне право на ползване на спортен комплекс „Българска армия“, сключен между Министерството на младежта и спорта и „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД, както и за прекратяване на договор за предоставяне право на ползване на тренировъчна футболна база „Панчарево“.

Това е довело до увреждане на интересите на дружеството и на неговите кредитори, в т.ч. и на държавата като кредитор.

Прекратяването на двата договора е лишило кредиторите на ПФК ЦСКА АД от възможността да получат справедливо удовлетворяване чрез изпълнението на оздравителна програма, в сравнение с това, което биха получили при осребряване на активите от масата на несъстоятелността на дружеството.

Последица от прекратяването на договорите е и невъзможността дружеството да продължи дейността си като професионален футболен клуб.

След като министърът прекратява едностранно ползването на Стадион „Българска армия”, „ФК ЦСКА – София“ ЕАД - изпълнител на оздравителния план, внесен от синдика на дружеството, губи интерес да финансира изпълнението му.

Документът е предвиждал 100% удовлетворяване на държавата като кредитор, представлявана в производството по несъстоятелност от НАП с вземания в приблизителния размер от 13 000 000 лв., както и реални гаранции за тяхното изпълнение.

Така се стига до решение на съда от 9 септември м.г., с което ПФК ЦСКА АД е обявено в несъстоятелност и се прекратява дейността на дружеството. С акта на обявяване на дружеството в несъстоятелност съдът постановява осребряването на активите на дружеството, включени в масата на несъстоятелността.

Синдикът обявява публична продан за 30 март 2017 г. на активите на дружеството като цяло с продажна цена 1 646 325.00 лв., съгласно изготвена пазарна оценка на имуществото на ПФК ЦСКА АД.

Ето цялото писмо на Топалов:

ДО СОТИР ЦАЦАРОВ, ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СИГНАЛ От: Фондация „Веселин Топалов“

Уважаеми господин Главен прокурор,  С настоящото Ви уведомявам за незаконосъобразни действия на бившият министър на мадежта и спорта г-н Красен Кралев, изразяващи се в издаването на Заповед № РД -09-431/14.07.2016 г. за едностранно прекратяване на Договор № 23-00-19/28.03.2012 г. за предоставяне право на ползване на спортен комплекс „Българска армия“, м. Борисова градина, сключен между Министерството на младежта и спорта и „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД, ЕИК 130212106, и Заповед № РД -09-432/14.07.2016 г. за прекратяване на Договор № 23-00-20/28.03.2012 г. за предоставяне право на ползване на тренировъчна футболна база „Панчарево“.

С договор за предоставяне право на ползване върху спортен обект № 23-00-19/28.03.2012 г., сключен между „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД и Министерство на физическото възпитание и спорта се предоставя на футболния клуб за дългосрочно временно ползване Спортен комплекс „Българска армия“, а с договор за предоставяне право на ползване върху спортен обект № 23-00-20/28.03.2012 г., сключен между „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД и Министерство на физическото възпитание и спорта се предоставя за дългосрочно временно ползване Тренировъчна футболна база „Панчарево“.

Налице са данни за извършено закононарушение от министър Кралев, което се установяват от съдържанието на самите заповеди, както и безспорни данни се съдържат в кориците на т.д. № 6292/2013 г. по описа на Софийски градски съд, по което е постановено Решение № 1581 от 02.10.2015 г., по реда на чл. 630, ал. 1 от Търговския закон, за откриване на производство по несъстоятелност на „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД. Неоснователното прекратяване на цитираните договори е довело до увреждане интересите на дружеството и на неговите кредитори, в т.ч. и на държавата като кредитор с вземания в особено голям размер от 13 000 000 лв. Прекратяването на договорите е съществена причина за лишаването на кредиторите на „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД от възможността да получат справедливо удовлетворяване чрез изпълнението на оздравителна програма, в сравнение с това, което биха получили при осребряване на активите от масата на несъстоятелността на дружеството. Последица от прекратяването на договорите е и преклудирането на възможността дружеството да продължи дейността си като професионален футболен клуб.

В мотивите на Заповед № РД -09-431/14.07.2016 г. и Заповед № РД -09-432/14.07.2016 г. на министър Кралев е посочено, че съгласно разпоредбата на чл. 95, ал. 8 от ППЗФВС договорът за предоставяне правото на ползване се прекратява при настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 73, ал. 4 от ППЗФВС, а в конкретния случай била налице предпоставката на чл. 73, ал. 4, т. 1 от ППЗФВС, тъй като „по отношение на наемателя ПФК ЦСКА АД, с решение № 1581/02.10.2015 г., постановено по т.д. № 6292/2013 г. по описа на Софийски градски съд, ТО, VI – 5 състав, е открито производство за обявяване в несъстоятелност.“. Според бившия министър на младежта и спорта „това обстоятелство се явява основание за прекратяване на договора по чл. 95, ал. 8, във връзка с чл. 73, ал. 4, т. 1 от ППЗФВС“ и на това основание министър Красен Кралев е прекратил договора с ПФК ЦСКА АД. С така цитираното решение на Софийски градски съд е открито производство по несъстоятелност на ПФК ЦСКА АД, но дружеството не е обявено в несъстоятелност с това решение, а използваният израз „е открито производство за обявяване в несъстоятелност“ е неправилен и не кореспондира с решението на съда, постановено по реда на чл. 630, ал. 1 от Търговския закон и въобще с разпоредбите от Търговския закон.

Съгласно чл. 73, ал. 4, т. 1 от ППЗФВС не може да бъде наемател физическо или юридическо лице обявено в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност. С разпоредбите от ППЗФВС, които са посочени като основание за прекратяване на договорите с ПФК ЦСКА АД, не се предвижда прекратяване на договор за предоставяне правото на ползване на спортен комплекс при „открито производство за обявяване в несъстоятелност“, или по-точно казано при открито производство по несъстоятелност.

Първата хипотеза на т. 1 от чл. 73, ал. 4 от ППЗФВС, като основание за прекратяване на договор по чл. 95, ал. 8 от ППЗФВС, се прилага в случаите, в които търговец наемател на спортни обекти или обособени части от тях - публична държавна и публична общинска собственост, е обявен в несъстоятелност по смисъла на чл. 710 от Търговския закон. Тази разпоредба от Търговския закон предвижда, че съдът обявява длъжника в несъстоятелност, ако в предвидения от закона срок не е бил предложен план за оздравяване или предложеният план не е бил приет или утвърден от съда.

В конкретния случай, към момента на издаване на заповедите от министър Кралев (14.07.2016 г.), ПФК ЦСКА АД не е било обявено в несъстоятелност и не е прекратена дейността на дружеството, а напротив по делото по несъстоятелност в Софийски градски съд са депозирани в срок два оздравителни плана – един оздравителен план, предложен от длъжника ПФК ЦСКА АД и един оздравителен план от синдика на дружеството.

Втората хипотеза на т. 1 от чл. 73, ал. 4 от ППЗФВС – „е в производство за обявяване в несъстоятелност“ се прилага в случаите, в които не е предложен от легитимирано лице оздравителен план в предвидения в Търговския закон срок, но съдът все още не е постановил решение по чл. 710 от Търговския закон за обявяване на дружеството в несъстоятелност, т.е. в случаите, в които е ясно, че за неплатежоспособното дружество не е предложена в срок оздравителна програма и следва задължително съда да го обяви в несъстоятелност. Към момента на издаване на заповедите и това основание за прекратяване на договорите от министъра не е било налице, тъй като както вече споменах по т.д. № 6292/2013 г. на Софийски градски съд на 23.06.2016 г. е депозиран оздравителен план от ПФК ЦСКА АД, а на 27.06.2016 г. е депозиран оздравителен план от синдика на дружеството.

Освен за липсата на решение на съда по несъстоятелността за обявяване на дружеството в несъстоятелност към момента на издаване на заповедите, която информация е публични, предвид изискванията на закона такива решения на съда се обявяват в Търговския регистър, министър Красен Кралев е бил информиран и за депозираните по делото в съда два оздравителни плана.  С писмо вх. № 14-00-117/22.06.2016 г. до Министерство на младежта и спорта от ФК ЦСКА-София ЕАД, още преди да бъде представен план за оздравяване в съда, министър Кралев е бил уведомен за намеренията на това дружество да изготви оздравителен план на ПФК ЦСКА АД, който синдика ще внесе в съда по несъстоятелността, както и относно факта, че финансирането за изпълнението на плана и изпълнението на задълженията към Министерство на младежта и спорта е осигурено.

По делото в Софийски градски съд съществуват и други писма, които свидетелстват за сериозните намерение на това дружество да финансира изпълнението на оздравителен план на ПФК ЦСКА АД още преди да бъде внесен от синдика в съда и самия оздравителен план и гаранциите за неговото изпълнение.

Съгласно данни, изнесени в медиите на 01.07.2016 г., синдикът на ПФК ЦСКА АД е изпратил писмо до Министерство на младежта и спорта, с което уведомява министър Красен Кралев за депозирания от синдика оздравителен план, представен й от ФК ЦСКА – София ЕАД и призовава да не бъдат прекратени договорите от министър Кралев – част от писмото гласи "Предлагам на вашето внимение представения от ФК ЦСКА - София ЕАД оздравителен план и бизнес програма, която ще ви бъде изпратена и по имейл. Отделно от оздравителния план ФК ЦСКА - София ЕАД е потвърдило пред съда и БФС, че ще покрие всички текущи разходи, свързани с участието на футболен клуб ЦСКА (т.е. ПФК ЦСКА АД) в първенството на БФС през сезон 2016/2017 г., а също и всички разходи по издръжката на детско-юношеската школа. Смятам, че чрез оздравителния план ще бъдат погасени 100% от вземанията на държавата. Ще се погасят 35% от задълженията към бивши служители на клуба, а също ще бъдат удовлетворени значителна част от вземанията на останалите кредитори.

Считам, че Министерството на младежта и спорта следва да осигури възможността на футболен клуб ЦСКА да продължи своята спортна дейност и няма никаква причина в настоящия момент да се прекратява договорът за наем на стадион "Българска армия" с ПФК ЦСКА АД, като го даде на друг клуб, който има за цел да се премести в София и се преименува с името ЦСКА, да получи правото да играе на стадион "Българска армия" за сметка на кредиторите на ПФК ЦСКА АД.“.

На 23.06.2016 г. излезе и в медиите, че „Адвокат Станислав Трендафилов хвърли малко повече яснота върху оздравителния план за ЦСКА, който днес беше официално входиран в Софийски градски съд…От ръководството на ЦСКА има официално внесен план. Надяваме се в посочените периоди да оздравим дружеството. Конкретни параметри... Държавата ще бъде удовлетворена на 100 процента, привилегированите кредитори – също. Ще се опитаме да удовлетворим на максимум и останалите кредитори…“.

Към момента на прекратяване на договорите за предоставяне право на ползване на спортен комплекс „Българска армия“ и тренировъчна футболна база „Панчарево“ не е било налице основание по чл. 95, ал. 8 във връзка с чл. 73, ал. 4, т. 1 от ППЗФВС и неоснователно министър Красен Кралев в прекратил договорите, с което е ощетил футболния клуб, неговите кредитори, държавата като кредитор с 13 000 000 лв., препятствайки възможността дружеството да бъде оздравено и да продължи своята дейност с действието на прекратяване ползването на спортните обекти.

Производството по несъстоятелност на ПФК ЦСКА АД е открито с решение на Софийски градски съд от 02.10.2015 г. и ако този акт на съда представлява за министър Кралев основание за прекратяване на договорите (както е посочил в заповедите), сключени с ПФК ЦСКА АД за ползване на спортните обекти, възниква въпросът защо една на 14.07.2016 г. министъра издава заповедите и в момент, в който има реална възможност да се оздрави дружеството и единствена възможност държавата да получи 100% удовлетворение на вземанията си.

След едностранното прекратяване на договорите, изпълнителят на оздравителния план, внесен от синдика на дружеството, „ФК ЦСКА – София“ ЕАД загубило интерес да финансира изпълнението на оздравителния план, предвид прекратяване ползването на Стадион „Българска армия“, необходим за продължаване на спортната дейност на дружеството. Поради тази причина синдикът на ПФК ЦСКА АД не е изпълнил разпореждане на съда за отстраняване на констатирани от съда по несъстоятелността нередовности в оздравителния план, поради което съдът не е допуснал плана до разглеждане от събранието на кредиторите на ПФК ЦСКА АД. Не са отстранени нередовностите в оздравителния план и на длъжника поради тази причина.

По т.д. № 6292/2013 г. на Софийски градски съд са приложени внесените от длъжника и синдика оздравителните планове на ПФК ЦСКА АД, от които е видно, че се предвиждало 100% удовлетворяване на държавата като кредитор, представлявана в производството по несъстоятелност от НАП с вземания в приблизителния размер от 13 000 000 лв., както и реални гаранции за тяхното изпълнение.  Съдът с решение от 09.09.2016 г. е обявил ПФК ЦСКА АД в несъстоятелност и прекратил дейността на дружеството и с акта на обявяване на дружеството в несъстоятелност е постановил осребряването на активите на дружеството, включени в масата на несъстоятелността. Синдикът е обявил публична продан за 30.03.2017 г. на активите на дружеството като цяло с продажна цена 1 646 325.00 лв., съгласно изготвена пазарна оценка на имуществото на ПФК ЦСКА АД. В случай, че синдикът реализира продажба на активите на цена от 1 646 325.00 лв. и по-висока, от получената сума няма да се стигне до удовлетворяването на кредиторите дори в минимален обем.

Друго извършено закононарушение от министър Кралев е подписването за заповедите с дата 14.07.2016 г., когато официално е бил заместван от заместник министър Асен Марков, съгласно Заповед РД-09-417 от 05.07.2016 г., поради отсъствие. На основание тази заповед заместник министъра е подписал писмо с изх. № 09-00-2885 от 15.07.2016 г. по описа на Министерство на младежта и спорта, адресирано до изпълнителния директор и синдика на ПФК ЦСКА АД, с което ги уведомяват за издадените заповеди. Заместването е хипотеза, при която заместник министър, основавайки се пряко на своето служебно положение, действа вместо замествания министър. През периода на заместването, пълният обем от правомощия на замествания се изпълняват от заместващия, но от името на замествания орган и не е било необходимо министър Красен Кралев да извършва закононарушение, подписвайки заповедите с дата 14.07.2016 г.

Моля, като вземете предвид изложеното и представените по делото по несъстоятелност на ПФК ЦСКА АД документи и в Министерство на младежта и спорта относно това дружество, да разпоредите извършването на проверка по този случай и ако се установи извършване на престъпления, да бъде потърсена наказателна отговорността на г-н Красен Кралев.

Приложения:  • Копие от Писмо с изх. № 09-00-2885 от 15.07.2016 г. по описа на Министерство на младежта и спорта; • Копия от Заповед № РД -09-431/14.07.2016 г. и Заповед № РД -09-432/14.07.2016 г. на министър Кралев; • Копие от писмо с вх. № 14-00-117/22.06.2016 г. на Министерство на младежта и спорта от ФК ЦСКА-София ЕАД.

С уважение: Веселин Топалов

Публикуваме писмото без редакторска намеса