Новото игрище на ЦСКА - готово до седмица

снимка: Булфото

Сдружението „ЦСКА Завина­ги" проведе събрание на Упра­вителния съвет в четвъртък. Вестник „Тема Спорт" потърси предсе­дателя на дружеството Алек­сандър Чакмаков, за да разкрие повече информация около сре­щата. Той обяви и кога ще бъ­де оповестен отчетът от свършените дотук действия.

„На Управителния съвет на­правихме рекапитулация на из­вършената работа. Към края на другата седмица ще излезем с официални цифри за инвести­циите.

Дотогава трябва да е готово първото игрище. В мо­мента се полага тревата. Ако не падне сняг, в сряда или чет­въртък трябва да приключим с първото игрище и то да бъде предоставено на школата.

Есемес кампанията дотук е съ­брала около 10 хиляди съобще­ния, което за такава кампания, за период от четири седмици, е много добър резултат. При­зовавам червената общност да продължава с подкрепата. Набраните пари изобщо няма да ги пипаме, докато не започ­нем поставянето на седалки в сектор Г.

Тези средства ще са само за трибуната и ще дадем отделен отчет за тях. Дотук около 25 процента от секто­ра е подготвен за поставяне на места, но трябва да бъдат извършени бетонни и други ре­парации, които изискват поло­жителни температури.

Веро­ятно ще започнем активна ра­бота през пролетта и до 9 май ще приключим с трибуна­та. Също около май месец трябва да са готови и другите две игрища на ДЮШ", каза още Чакмаков.