Вдигат капитала на дружеството след акционерно събрание в Ботев

галерия:

снимка: botevplovdiv.bg

Днес се е провело акционерно събрание на притежателите на дялове във футболен клуб Ботев Пловдив, на което са присъствали всички акционери. Не него е взето решение да бъде вдигнат уставния капитал на АД-то, разкриха наши източници. По този начин мажоритарният акционер Сдружение „ПФК Ботев“ ще придобие близо 100% от акциите на клуба, като това ще се случи чрез издаване на нови обикновени поименни акции.

Днес е бил приет отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., както и годишния финансов отчет на дружеството за същата година. Освободени са от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г. и е избран одитор на дружеството за отчетната 2017 г.

Приет е бил и докладът на съвета на директорите на дружеството за необходимостта от увеличаване на капитала, необходимостта от ограничаване на правата по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ на акционера ТЦ-ИМЕ АД, размера на необходимото увеличение на капитала и емисионната стойност на акциите.

Акционерите в Ботев Пловдив са взели решение за отпадане на правата по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ на акционера ТЦ-ИМЕ АД, относно участието му в увеличението на капитала на дружеството. Взето е още решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез емисия на нови обикновени поименни акции с право на глас, с номинал на акция 10 лв., при условие, че всички новоемитирани акции се запишат при условията на чл. 195 от ТЗ само от акционера Сдружение „ПФК Ботев“.

Като допълнение е взето решение стойността на новоемитираните акции да бъде покрита изцяло от акционера Сдружение „ПФК Ботев“ чрез внасяне на паричната им равностойност в срок от два месеца след публикуването на поканата в Търговския регистър.

Взето е било и решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството в частта му касаеща размера на капитала.

Какво предстои?

На Общото събрание на Сдружение „ПФК Ботев“ в неделя се очаква членовете на Сдружението да вземат решение за участието му в увеличението на капитала на АД-то съобразно взетите решения на днешното Акционерно събрание, на което са присъствали всички акционери. Събранието в неделя ще се проведе в залата за пресконференции на базата на канарчетата в квартал Коматево. На него ще присъстват около 120 души, половината от тях са членове на Сдружението от няколко дни, след като си платиха няколкостотин лева.